Sassy Sam's Samoyeds

Flint

Sassy Sam's Light My Fire RN CGC HCT


December 31, 2010
Breeder: Vicki Nolte
Owner: Cindy Hill & Vicki Nolte


SIRE: Sassy Sam's Sharp Dressed Man HCT
DAM: CH Sassy Sam's Lil Ms Wildfire ITOFA HIP: SA-16954G58F-VPI Goo
EYE: SA-EYE659/69F-VPI
CARDIAC: SA-CA987-43F/P-VPI
DNA: SA-PRA758/69F-PI; SA-RDY559/69F-PI