Sassy Sam's Samoyeds

Harley

Sassy Sam's Rev It Up


May 22, 2019

Breeder & Owner:  Vicki Nolte


SIRE: GCHB Snowater's Kick Start My Heart
DAM: GCH Sassy Sam's Pink Diamond N' Ruff HIC